Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri

Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Modül çerçevesinde yürütülebilecek faaliyetler, üniversiteleri iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir.

Bu doğrultuda yürütülen faaliyetler;

• TTO’nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı/görsel basın ve sosyal medya kullanılarak tanıtılması,
• TTO faaliyetleri hakkında farkındalık sağlamak amacıyla her türlü eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım/bilgilendirme toplantıları ve proje yarışmaları organize etmek ve gerçekleştirmek. Ayrıca bizim dışımızda gerçekleşen tüm etkinliklerin de duyurusunu yapmak,
• Üniversitemizin sahip olduğu kaynakları, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerini sanayicilere tanıtmak ve akabinde işbirliklerinin oluşmasını sağlamak,
• Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine yönelik teknoloji transferi, ar-ge sistematiği, üniversite-sanayi işbirliği, fikri sınaî mülkiyet hakları, girişimcilik ve inovasyon konularında bilgilendirme etkinlikleri ve eğitimleri düzenlemek,
•Ulusal ve Uluslararası proje ve destek programları hakkında TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans, Türkiye Patent Enstitüsü vb. kurumlardan proje yazımı, proje finansmanı, proje döngüsü ve patent konularında destek almak suretiyle proje yazım çalıştayları düzenlemek,
•Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve ilgili diğer paydaşlara birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasın sağlamak

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2020