CUMHURİYET TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Cumhuriyet Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesindeki bilgi birikimini endüstri ve iş dünyasına kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, ticari değer kazanabilecek çalışmaların analizi, değerlendirilmesi, lisanslanması, patent alma sürecinin takibi, üniversite çalışanları tarafından yürütülen eğitim, danışmanlık hizmetleri veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine,  yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere, TEKNOKENT bünyesinde kurulmuş yapıdır.

Teknoloji Transfer Ofisi Birimleri

Hedeflerimiz

Ar-Ge Projelerinde TTO

TTO  Ar-Ge faaliyetlerinize yönelik desteği şu şekilde gerçekleşir;

Ulusal Ve Uluslararası Ar-Ge Destekleri

Projelerin değerlendirilmesinde hakem (akademisyen) görüşleri önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyet TTO, Cumhuriyet Üniversitesi altyapısından yararlanarak proje fikrinizi sizin belirleyeceğiniz gizlilik kapsamında konuyla ilgili akademisyenlerle görüşmektedir. Bu şekilde proje fikri fon sağlayıcı kuruma iletilmeden akademisyenlerin görüşleri çerçevesinde revize edilebilmektedir.

Yeni Ürün Fikirlerinin Ticarileştirilmesi

Cumhuriyet TTO üniversite kaynaklı yeni ürün ve teknolojilerin ticarileştirilmesi konusunda da faaliyet göstermektedir. Bu konuda faaliyetler aşağıdaki sırada yürütülmektedir.

  1. Gizlilik anlaşması

  2. Ön değerlendirme

  3. Endüstri görüşü- akademisyen görüşü

  4. Patent araştırması

  5. Patent alımı

  6. İlgili firmalar ile temas

  7. Lisans sözleşmeleri

Çalışma Yöntemi

Teknik problemlerinizin çözümü ve Ar-Ge faaliyetleriniz için Cumhuriyet Üniversitesinin sahip olduğu geniş kaynaklar, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bir araya getiriliyor.

Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi, şu konularda destek sağlar;

Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge projelerine verebileceği desteği belirlemede aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir;

Üniversite Sanayi İşbirliği ile Gerçekleştirilen Çok Sayıda Proje

Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi, sahip olduğu kadro ve sonuç odaklı yapısı ile;

Sorularının cevabına hazırdır.

Çok Sayıda Disiplinle Çalışabilme

Bir projenin başarıya ulaşması için genellikle çok sayıda bilgi türüne ihtiyaç duyulmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp, Mühendislik, Fen Bilimleri, İşletme, Diş Hekimliği gibi çok sayıda branşta akademik çalışmalar yürütmekte, her branşın içinde de uzmanlaşmış birimler bulunmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi gerek duyulan tüm konularda ilgili branşları bir araya toplayabilmektedir.

Sonuç Odaklı Projeler

Ar-Ge projeleri çok sayıda kaynağın bir araya getirilmesini gerektiren çalışmalardır. Teknoloji Transfer Ofisi, kendisine gelen her talebi bir proje gibi değerlendirir. Faaliyetlerle ilgili sonuç odaklı sözleşmelerle çalışılır. İlgili kaynakların birleştirilmesi, projenin her aşamasının zamanında yerine getirilmesi ve başta belirlenen maliyetlere uyulması Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilir.

Gizlilik

Ar-Ge projelerinde gizlilik en temel unsurdur. Teknoloji Transfer Ofisi gizliliği sağlayamaz ise hayatını devam ettiremeyeceğinin farkındadır. Gizliliğin sağlanması için “ Gizlilik Sözleşmesi” imzalanır ve patent alınması gibi kanuni koruma yöntemleri baştan planlanır.

Her Basamakta Koordinasyon ve Takip

Yüzlerce öğretim üyesi, onlarca laboratuar imkânının tanınıp projeye göre bir araya getirilmesi Teknoloji Transfer Ofisi ’nin ilk işlevidir. Ancak bir projenin başarıya ulaşması için sadece kaynakların bir araya getirilmesi yeterli değildir. Projenin her adımında takip edilmesi, gerekli olabilecek yeni unsurların projeye eklenmesi ve tüm bunların sıkı bir koordinasyon içinde yapılması gereklidir.

Maliyet Etkin

Maliyet etkin çalışmak Teknoloji Transfer Ofisi’nin önceliklerinden bir tanesidir. Maliyetlerin düşürülmesi için en büyük avantaj Teknokent yasasından gelmektedir. Bu yasaya göre, projelerde görev alan öğretim üyelerinin maliyetleri vergiden muafdır. Ayrıca Teknoloji Transfer Merkezi proje için sadece gerekli kaynakları bir araya getirerek gereksiz maliyetlerin oluşmasını engeller.

Danışmanlık Hizmeti İlkeleri

AR-GE Projelerinde TTO

Ar-Ge projelerinin başarı ile sonuçlanması için Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi birçok noktada çalışmaları desteklemektedir.

Bilgi desteğinin (akademik danışmanlık) sağlanması

TTO görev aldığı tüm projelerde doğru akademik desteği sağlamaktadır.

Proje fikrinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Proje fikri, akademisyenler, firma çalışanları ve TTO uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu işlem TÜBİTAK desteğinin sağlanması ve teknik başarı için çok başarılı sonuçlar üretmektedir.

Rakip ürünlerin ve müşteri ihtiyaçlarının incelenmesi

TTO sahip olduğu üniversite kimliği ve araştırma imkânlarıyla müşteri grupları ile temas kurulması ve proje fikrinin talepler çerçevesinde iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Ar-Ge desteği başvuru dosyasının hazırlanması

Ar-Ge projeleri için harcanacak bütçenin KOBİ lerde %75, büyük ölçekli kuruluşlarda % 50-%60 oranında destek almaları mümkündür. Bunun için gerekli başvuru dosyaları TTO tarafından hazırlanmaktadır.

Ar-Ge ekibi koordinasyonu

Ar-Ge faaliyetleri, günlük işlerin yoğunluğu içinde ikinci plana itilebilmektedir. TTO projenin başarıya ulaşması için çalışmalarının plana uygun şekilde yürütülmesi için tüm tarafları koordine etmektedir.

Uzmanlık alanı ile ilgili firma yönlendirilmesi

TTO, özel uzmanlık gerektiren alanlarda firmaların projeye destek olmasını sağlamaktadır.

PATENT ARAŞTIRMALARI

Tüm dünyada geliştirilen yeni teknoloji ve teknik çözümler, patent veri tabanlarında yer almaktadır. Patent veri tabanlarında yapılacak araştırma ile geniş teknik bilgiye ulaşılabilir, elde edilen bilginin ışığı ile yeni teknik çözümler geliştirilebilir.

Patent araştırmaları TEKNOLOJİ TAKİBİ ve FAALİYET SERBESTLİĞİ adı altında iki başlık altında yürütülmektedir.

TEKNOLOJİ TAKİBİ hizmeti,

ilgili olduğu patent sınıfını belirleyerek teknolojideki geçmişe dönük patentleri belirli süreçlerle takip etmek esasına dayanarak sunulmaktadır.

Bu hizmet sayesinde firmalar üretimini yaptığı ya da yapmayı planladığı ürünlerle ilgili olan tüm patentleri görerek koruması olmayan alanları tespit edebilmekte ve bu alanlarda çalışmalarını yapabilmektedirler. Diğer taraftan mevcut patentleri inceleyerek yeni teknik çözümler geliştirmek olasıdır.

FAALİYET SERBESTLİĞİ ARAŞTIRMASI hizmeti,

Bu araştırma sonuçları doğrultusunda yasal anlamda sorun yaşanıp yaşanmayacağı firmalara bildirilmekte ve sorun olabilecek durumlarda alternatif çözümler konusunda fikir alış verişinde bulunulabilmektedir.
 
Faaliyet serbestliği araştırması ile firmaların üretimlerinin durdurulması, firmanın kapatılması, çok yüklü tazminatlar ödemesi ve hapis cezası gibi karşılaşacağı maddi manevi zararlarla karşı karşıya kalması önlenebilmektedir.
 
TTO çözüm ortakları aracılığı ile Ar-Ge projelerinde patent veri tabanlarında yer alan bilginin kullanımını sağlamaktadır.