Kuluçka Merkezi

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezi (Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyet Alanı), girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir yapıdır. Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezi, Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi şeklinde desteklemektedir. Bunlarla birlikte ücretsiz ve indirimli yer tahsisleri de sağlanmaktadır.

Amaçlar ve Uygulamalar;

 1. Üniversite ve üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Start-up (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri,

 2. Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler,

 3. Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri,

 4. Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek,

 5. Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin AR-GE fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Kuluçka Merkezi destekleri,

 6. Teknokent kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı çalışma imkanları yaratılması

Kuluçka Merkezi Destekleri Kapsamında;

 1. Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.

 2. Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.

 3. Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi,

 4. İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi,

 5. Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi,

 6. Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması,

 7. Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanmas,.

 8. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması,

 9. Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.

 10. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir.

 11. Kuluçka merkezindeki her bir firma için tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulur.