Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir.

Firmalar, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim elemanlarından ön dilekçe ile danışmanlık hizmeti talep edebilirler.   

Amaç ve Hedef Kitle

  • Cumhuriyet Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma,
  • Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapma.

Faaliyetler 

  • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması,
  • Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması
  • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler
  • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu