1. AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin bulunması veya geliştirilmesi,Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması,Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,Bir faaliyetin AR-GE faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

2. AR-GE kapsamı dışında kalan faaliyetler nelerdir?

Pazar araştırması ya da satış promosyonu,Kalite kontrol,Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb gibi estetik ve görsel değişikler)Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları),İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,Proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar·Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri.

3.AR-GE faaliyetlerinin sınırı nedir?

AR-GE faaliyeti esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretim yapıldığı aşamada sona erer. AR-GE projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren AR-GE projesi bitmiş sayılır.Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni AR-GE projesi olarak değerlendirilir.Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamındadır. ·Ticari üretim planlaması ve seri üretime ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır. Şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır.

4.AR-GE harcamaları nelerdir?

İlk Madde ve Malzeme Giderleri : Her türlü direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderleri kapsar. Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyetler tutarlarının stok hesabında, kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stok hesabından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekmektedir.Personel Giderleri : Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan, belge sahibi teknik personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretlerdir, işletmenin Ar-Ge departmanında çalıştırılan vasıfsız personel, teknik personele hizmet sunan idari personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup kısmen Ar-Ge projesinde çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.Genel Giderler : Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla elektrik, su, gaz, bakım – onarım, haberleşme, nakliye ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi dışardan sağlanan fayda ve hizmetler ile bu giderler dışında Ar-Ge faaliyetinin devamlılığını sağlamak için katlanılan diğer giderleri kapsar. Sigorta giderleri, Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler bu kapsamdadır. Bu giderlerin, Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilebilmesi için, Ar-Ge departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.Vergi, Resim ve Harçlar : Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü gayrimenkuller için ödenen vergiler, Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile bir patent hakkının alınması için ödenen harçlar gibi giderler bu kapsamdadır. Amortisman ve Tükenme Payları: Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan iktisadi kıymetlerden ayrılan amortismanlardan Ar-Ge projesinde kullanıldıkları süreye isabet eden kısmı Ar-Ge harcamaları kapsamında, proje tamamlandıktan sonraki dönemlere isabet eden kısmı Ar-Ge harcaması kapsamı dışındadır. Aynı şekilde, Ar-Ge dışı faaliyetlere tahsis edilen sabit kıymetlere ilişkin olarak ayrılan amortismanlar da Ar-Ge harcaması kapsamında bulunmamaktadır. Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında bulunmamaktadır.Finansman Giderleri: Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir.

5. Yönetici Şirket nedir?

Yönetici Şirket; 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’na uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir.

6. Teknoloji Geliştirme Projeleri Kanunu kapsamında yapılacak olan denetimler nelerdir? Denetimler kimler tarafından yapılacaktır?

Bu kanun kapsamında iki ana denetim söz konusudur. Bunlardan ilki bölgedeki yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarının denetlenmesidir. Bu denetim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Diğeri ise, gelir vergisinden istisna personelin fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesidir. Bu denetim ise Yönetici Şirket tarafından yapılmaktadır.

7. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kimler çalışabilir?

Bölgede 6224 Sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli,Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar çalıştırılabilir.

8. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden nasıl yararlanılabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personeli çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri de devam eder.Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları saklı kalır. (5434 sayılı kanunun 31 inci maddesinin ihlal edilmemesi kaydı ile)

9. Öğretim elemanları geçici görevlendirme çalışmalarını bu bölgelerde yapabilirler mi?

Öğretim elemanları yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler.

10. Bölgede çalışan personel ile ilgili ne gibi vergisel destekler vardır?

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Ar-Ge personeli dışında diğer personele yapılan ücret ve ödemeler bu istisna dışındadır.

11. Ar-Ge personelinin hem bölge içinde hem de bölge dışında çalışıyor olması durumunda istisna nasıl uygulanacaktır?

Ar-Ge personelinin sadece bölge içindeki çalışma süresine tekabül eden ücret kısmı vergiden istisnadır. Bölge dışında çalışılan süreye ait hak kazanılan ücret ve bölgede geliştirilen projenin pazarlanması amacı ile bölge dışında çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir.

12. Personel ücretlerindeki istisnadan faydalananlar ile ilgili denetim kimler tarafından yapılacaktır?

Yönetici şirket, ücreti vergi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespiti halinde ziyana uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumlu olur.

13. Yönetici şirketlere ve girişimcilere sağlanan vergisel destekler nelerdir?

Yönetici şirketlerin kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Ayrıca bölgede faaliyette bulunan girişimci firmaların kazançlarının kurum veya gelir vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

14. Vergi istisnası girişimcilerin tüm faaliyetleri için tanınmış mıdır?

İstisna, sadece yazılım ve Ar-Ge ‘ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır. Ar-Ge: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar.Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü.

15. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış projelerden sağlanan kazançlar istisna kapsamında mıdır?

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliyete geçtikten sonra devam ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanacaktır.

16. İstisna tutarının tespiti hangi yöntemle yapılacaktır?

İstisna kapsamında olan projeler ile ilgili olarak elde edilen hasılattan proje maliyetinin düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı istisna olacaktır. Kazancı istisna kapsamında olan projelerin zararla sonuçlanması halinde bu zararların diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

17. İstisna kapsamında olan faaliyetlerle bu kapsama girmeyen faaliyetlerin bir arada yapılması durumunda müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı nasıl olacaktır?
İstisna kapsamında olan ve olmayan faaliyetlerle ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin, birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.İstisna kapsamına girmeyen üretim faaliyetlerinde müştereken kullanılan tesisat makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

18. Muhasebe kayıtlarında nasıl bir sistem uygulamak gerekmektedir?

İstisnadan yararlanacak kazancın tespiti açısından mükelleflerin istisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde ayrı hesaplarda kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.

19. İstisna kazançlarının dağıtımı halinde stopaj konusu nasıl değerlendirilmektedir?

Bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu istisna kazançlarını dağıtmaları halinde Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekir.

20. Bölgede bulunan Ar-Ge ve/veya yazılım projeleri kapsamında görev alan firma ortakları bölgenin bulunduğu il sınırları içerisindeki “Bağkur Müdürlüğüne” kayıtlı olmalı mı? Ortakların ücretleri üzerinden vergi kesintisi yapılır mı?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca; bu bölgelerde faaliyette bulunan firmalar tarafından çalıştırılan AR-GE personeli ücretleri üzerinden vergi kesintisi yapılmamakta ve bu personel girişlerinin bölgenin bulunduğu il SSK Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumdan farklı olarak, bölgede bulunan Ar-Ge ve/veya yazılım projeleri kapsamında görev alan firma ortakları “Bağkur”a kayıtlı olup Bağkur anlamında bölge sınırlaması yoktur. Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan firma ortakları istedikleri yerden Bağkur’lu olabilirler, bu bölgelerde bulunan şirket ortaklarının ücretleri de Gelir Vergisinden istisnadır. (Ar-Ge ve/veya yazılım personeli olmak şartıyla)

21. Firmaların Ar-Ge personeli olarak çalıştıracakları personelleri yönetici şirkete yazılı olarak beyan etmeleri gerekir mi? Aylık firmalardan alınan onaylı Ar-Ge personeli listesi yeterli midir? Ar-Ge projelerinde görevli firma ortakları için de aynı personel listesi yönetici şirkete onaylatılacak mıdır?

İlk girişte beyan ve evrak örnekleri ( diploma, SSK işe giriş, varsa sözleşme, projedeki rolü izah yazısı gibi) her ay bildirim listesi yeterlidir. Ayrıca firma ortakları da aynı prosedüre tabidir.

22. Firmaların 3065 Sayılı KDV Kanunun geçici 20. maddesinin 1. bendine göre, yaptıkları satışlarında fatura düzenlemesi nasıl olmalıdır? Firmaların AR-GE projelerinin tesliminde teslim yerinde eğitim vermeleri doğru mudur? Bu eğitimleri danışmanlık hizmeti olarak fatura ederek KDV istisnasından yararlanabilirler mi?

3065 sayılı kanunun geçici 20-1 maddesine göre “KDV istisnası uygulanmıştır” ibaresi düşülmelidir bizce. Eğitim yazılım sayılmadığından ve bölge dışında verildiği için bizce KDV istisnasından faydalanılamaz Ancak bu düzenleme ile ilgili detaylı bir tebliğ çıkması beklenmektedir.

23. Firmaların bu bölgede projeleriyle ilgili kestikleri faturaları yönetici şirkete onaylatmaları gerekli midir?

Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

24. Teknokent Firmalarının Edinmek Zorunda Oldukları Patent, Patente Eşdeğer Belgeler ve Proje Bitirme Belgesi

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren ve Arge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşan firmaların bu kazançlarının; gayri maddi hakların satışı, devri ve kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerektiği açıklanmıştır. Fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgeler ise şöyle sıralanmıştır; Faydalı model belgesi,  tasarım tescil belgesi,  telif hakkı tescil belgesi,  entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi benzeri belgeler olarak kabul edilir. Telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetleri Ancak Arge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşmayan firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaz Bu Karar hükümleri, sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi hakların sözleşme hükümleri çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğmayan durumlarda, mükelleflerin bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazançları kapsamaz. BKK, 19 Ekim 2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre Teknokent firmalarına sağlanan kazanç istisnasından yararlanmak isteyen firmaların 19.10.2017 tarihinden sonra başlayacak veya 30.06.2021 tarihinden sonra bitecek projelerini ilgili mevzuat çerçevesinde patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlamaları gerekecektir. Ar-Ge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşmayan firmaların ise (-ki Tekneokentlerde faaliyet gösteren firmaların birçoğunu kapsıyor) alınan proje bitirme belgesi almaları gerekecektir.

25. 3065 Sayılı KDVK geçici 20. maddesine göre, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki bazı yazılım faaliyetlerinin KDV’den istisna olması, KDV Kanunu ve uygulamaları açısından tam istisna mı, yoksa kısmi istisna mıdır?

İlgili istisna geçici 20. maddede sayıldığından ve KDV Kanununda tam istisnayı düzenleyen maddelerde geçici 20. maddeden bahsedilmediğinden bu istisna kısmi istisnadır.

26. Bu istisnanın kısmi istisna olmasının sonuçları nelerdir?

Bu durumda KDV’siz satılan mal ve hizmetleri üretirken ve/veya elde ederken bu hizmetin veya teslimin bünyesine giren KDV indirelemeyecek (dolayısıyla iade alınmayacak) ve bu hizmetin maliyetine dahil olacaktır. Şöyle ki; hizmetin KDV’li girdi tutarları KDV kadar artacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde düşük seviyede (yaklaşık % 10-15) kar elde ederek satış yapmayı planlayan firmalar, finansal olarak çok zor durumlarda kalabileceklerdir. Ayrıca bu ayrıntının bir mevzuat bilgisi olabileceğini düşündüğümüzde, ilgili firmaların KDV vb beyanlarında bu hususa dikkat etmeleri gereğini, aksi takdirde ciddi hukuksal sorunlarla karşılaşabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

27. Teknokentler dışında uygulanabilir Ar-Ge indirimi nedir?

5228 sayılı kanun ile getirilmiş olan Ar-Ge indirimi uygulaması 86 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile netlik kazanmıştır. Buna göre firmalar işletme bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden hesaplanacak %40 Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından indirilebilecektir.

28. Teknoparklarda Ar-Ge indirimi uygulaması nasıldır ?

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun’da yer alan istisnalardan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik yapılan harcamalar, yukarıdaki kısımda açıklanan %40 Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

29. Teknoloji Serbest Bölgelerinde uygulanacak vergi avantajları nelerdir ?

Normal Serbest Bölgelere ek olarak: bu bölgede; (halihazırda Türkiye’de sadece TÜBİTAK MAM bünyesinde TEKSEB olarak Teknoloji Serbest Bölgesi mevcuttur) Ar-Ge faaliyetlerin den elde edilen gelir Gelir ve Kurumlar Vergisinden istisnadır. Ayrıca bu bölgede çalıştırılan Ar-Ge personeline ödenen ücretler Gelir Vergisi’nden istisnadır.

30. Neden Cumhuriyet Teknokent? Teknokentte yer almak ne gibi avantajlar sağlıyor?

Teknopark’ta yer almanın başlıca yararları, *Yasal Teşvikler *Kaliteli ve prestijli bir çalışma ortamı *Üniversitenin imkan ve alt yapılarına kavuşma olanağı *Nitelikli iş gücüne kolay erişim *Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara açılmada erişim *Teknoparkta yer alan diğer firmalarla işbirliği *Teknoparkın sunduğu sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmadır.

31. Teknoparka katılacak şirketlere KOSGEB’ in sunduğu kolaylıklar nelerdir?

Girişimciler teknokent içinde KOSGEB’in sunduğu tüm kolaylıklardan yararlanabilir

32. Teknopark’da firmalar kendi binalarını inşa edebilecekler midir?

Teknopark’da firmalar arazi kiralama yoluyla kendi binalarını inşa edebilirler. Bu kiralamada metrekare başına belli bir ücret alınacaktır. Ve yapılan sözleşme ile belirli bir süreliğine firma arazinin kullanım hakkına sahip olacaktır. Bina inşa edecek olan şirketler için belli standartlar getirilmiştir. Binanın projesi bölgenin kentsel tasarım projesine uygun olarak hazırlanacaktır. Ayrıca belli bir büyüklüğün altında arazi kiralaması olmayacaktır.

33. Teknokent’te destek mekanizmaları hangi kurumlarca sağlanıyor?

Cumhuriyet TTO, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Horizon 2020 Programları.

34. Teknoparkta sağlanan yasal kolaylıklar nelerdir?

2023 yılına kadar gelir ve kurumlar vergilerinden muafiyet 2023 yılına kadar personel maaşlarındaki her türlü vergiden muafiyet Yazılım geliştiren firmalar için burada üretilen yazılımlarda KDV’siz satış imkanı, burada faaliyet gösteren öğretim elemanlarının buradaki gelirleri döner sermayeden hariç tutulacaktır. Ayrıca nitelikli personel istihdamında sigorta işveren payının yarısı karşılanacaktır.

35. Teknokentlerde Poje Kabul ve Proje Bitirme Belgeleri

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir. 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülecek her bir projenin Proje Kabul Belgesi alması gerekecektir. Bu belgeler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak ve yönetici şirket tarafından düzenlenecektir. Proje Bitirme Belgesi Yönetmelikte şöyle tanımlanmıştır; Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgedir. Yönetmelikten önce Bölgede yer alan/alacak firmaların projeleri, Komisyon tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde projeler başlatılırdı. Yönetmelikle beraber artık firmaların projeleri için Yönetici şirketten Proje Kabul Belgesi almaları gerekmektedir. Proje Bitirme Belgesi; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen projelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmalara iletilen belgeyi ifade eder. Proje Bitirme Belgeleri Yeni dönemde özellikle Küçük ve Orta Ölçekli TGB firmaları için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Zira bu firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi istisnasından yararlanabilmesi için Proje Bitirme Belgesi edinmesi zorunlu hale getirilmiştir. Proje bitirme Belgesi alınması için aşağıdaki süreç tamamlanır; 1. Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur. 2. Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar. 3. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar. 4. Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

36. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteği

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 62 ve 63. Maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa bazı eklemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise Temel Bilimler Desteği uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen hüküm uyarınca; Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden TGB Firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin, brüt asgari kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen ee bendinde ise temel Bilimler; Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları olarak açıklanmıştır. Buna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, matematik, fizik, kimya veya biyoloji alanından mezun bir personel istihdam etmeleri durumunda 2018 yılı için 2.029,50 TL tutarındaki kısmı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Ancak bu kapsamda firmaya sağlanacak destek, ilgili ayda istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Temel Bilimler Desteği Yararlanma Şartları, Başvuru ve İzleme Yararlanma Şartları; – Destek başvurusunda bulunulacak personelin Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli niteliğine haiz olması – İstihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır. – İlgili ayda istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Başvuru; Temel Bilimler Desteğinden yararlanmak isteyen firmalar taleplerini Teknokent Yönetici Şirketi’ne bildirir. Yönetici Şirket talebin uygun olup olmadığını değerlendirir ve bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

37. Bölge Dışında Geçirilebilecek Süreler

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. (TGB Uygulama Yönetmeliği 35. Md. 1/e)

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. (TGB Uygulama Yönetmeliği 35. Md. 1/f). Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır. (TGB Uygulama Yönetmeliği 35. Md. 1/e-2)

Bölge Dışında Geçirilebilecek Sürenin Sebebi;

 1)Laboratuar, analiz, test ve deney çalışmaları.

2) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

3) Saha araştırması.

4) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

5) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Bölge dışında geçirilebilecek süreler için Yönetici Şirketin Girişimci Şirket tarafından sunulan teklifi incelemesi ve onayı gerekmektedir.

Girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi Teknokent’e sunmakla yükümlüdür. (TGB Uygulama Yönetmeliği 35. Md. 1/e-1)

Ar-Ge personelinin bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin bu çalışmanın yürütüldüğü kurum veya kuruluşlardan alınan belge Teknokent’e sunulacaktır.

Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

38. Ar-Ge Faaliyetlerinde Kullanılacak Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacakları yeni makina ve teçhizat alımları 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulmuştur.

– Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir

– İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir.

– İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması durumunda vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, istisna belgesi eki listede yer alması ve makine ve teçhizat niteliğinde olması gerekir.

İstisnanın Uygulaması

1- İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, ilgili birimlerden alacakları belge vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

2- İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

3- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir.

4- Satıcı firma, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

5- İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2022